5
(4)

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV
VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavına ve amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 43 üncü maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35’inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,
b) Aday: Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişileri,
c) Amatör belge sınıfı: Amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine işaret eden belgelendirme düzeyini,
ç) Afet ve acil durum haberleşme operatörü: Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcileri,
d) Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizcilerin kişisel, maddi veya siyasi çıkar gözetmeksizin, teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo bant planına uygun olarak aralarında yaptıkları, ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesini,
e) Amatör telsiz istasyonu: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma
kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin, Kurum tarafından 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri
Yönetmeliğinde belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli, tüm eklentileri ile birlikte seyyar veya sabit bir konumdaki bir ya da daha fazla alıcıdan veya vericiden yada bunların birleşiminden oluşan sistemi,
f) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,
g) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile mütekabiliyet anlaması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belgeyi,
ğ) Amatör radyo bant planı: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde amatör telsiz haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planını,
h) Bölge numarası: Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve istasyonun bulunduğu adresin dâhil olduğu bölgelere ait numaraları,
ı) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations):Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini,
i) Çağrı işareti: Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş, özgün harf–rakam grubunu,
j) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan yayın veya elektronik etkiyi,
k) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere bu Yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeyi,
l) Haberleşme kayıt defteri (log book): Amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan defteri,
m) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,
n) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
o) Kanun: Elektronik Haberleşme Kanununu,
ö) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,
p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
r) Organizasyon: A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerini,
s) QSL kartı: Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının, haberleşmenin kanıtı olmak üzere, karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartını,
ş) SWL: 3-30 MHz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisini,
t) Sorumlu operatör: Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi,
u) Telsiz: Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemleri,
ü) TİM: Telsiz İşletme Müdürlüğünü,
v) Yönetim Kurulu: KEGM Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

Çağrı işareti verilmesi
MADDE 5 – (1) Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile organizasyonlara çağrı işareti tahsis edilir. Kurulan her istasyon için ayrı çağrı işareti verilir.
Çağrı işaretlerinin yapısı
MADDE 6 – (1) Çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.
(2) Ön ek; TA, TB, TC veya YM harf grubundan;
a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TA,
b) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TB,
c) Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından; yarıma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara TC,
ç) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına YM, ön eki ile başlayan çağrı işareti tahsis edilir.
(3) Bölge numarası; çağrı işaretinin üçüncü karakteri olup ek-1 deki listeye göre verilir.
(4) Son ek; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur.
a) Amatör telsiz derneklerine, ilk harfi K olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
b) Eğitim ve öğretim kurumlarına, ilk harfi X olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
c) Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, ilk harfi E olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
ç) İzcilik kuruluşlarına, ilk harfi S olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
d) Araştırma kurumlarına, ilk harfi R olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
e) Bu fıkranın a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlara ilk harfi V olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.
f) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur.
(5) Türkiye ile mütekabiliyet anlaması olan ülkelerden üç aydan az süre için Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;
a) A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini,
b) Bulundukları bölge numarasını,
c) “/” (ayırma) işaretini ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler.
(6) Türkiye ile mütekabiliyet anlaması olan ülkelerden üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir.
(7) SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz.
(8) KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir.
(9) Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.
Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı
işareti tahsis işlemleri
MADDE 7 – (1) Çağrı işaretlerinin;
a) Amatör telsizcilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi,
b) Organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi,
c) Bölge değişikliği,
ç) KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,
d) Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.
(2) Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.
Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi
MADDE 8 – (1) Amatör telsizcilik topluluğu ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda KEGM tarafından uygun görülmesi halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ekten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte kısıtlama aranmaz.
(2) Talepler özel etkinlik tarihinden en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır.
(3) Özel etkinlikler için 60 güne kadar çağrı işareti tahsis edilebilir. Bu süre en çok 60 gün uzatılabilir.
Son ek tahsisi
MADDE 9 – (1) Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır.
(2) Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.
Adres ve çağrı işareti değişiklikleri
MADDE 10 – (1) İkamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini üç ay içinde KEGM’ne bildirmek zorundadır.
(2) Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ikamet adresi farklı bir bölge içinde kalacak şekilde değişen amatör telsizciler/organizasyonlar ile faaliyet konusu değişen organizasyonlar amatör telsizcilik faaliyetlerine devam edebilmek için üç ay içerisinde müracaat ederek yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebinde bulunmak zorundadır. Ancak mevcut çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirilmek kaydıyla, değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler.
(3) Çağrı işaret değişikliği talepleri, bu madde ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri gözetilerek karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınav ilanı
MADDE 11 – (1) Amatör telsizcilik sınavları KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır.
(2) Sınav yer ve zamanı sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanır.
Sınav başvurusu ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.
(2) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )Sınav başvuruları sınav tarihinden on iş günü gün öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/ B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.
(3) Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak Şahsen veya posta yoluyla yapabilir.
(4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta veya dernekler aracılığıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.
(5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.
(6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.
Sınav komisyonu
MADDE 13 – (1) Sınav, KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından yapılır.
Sınav konuları
MADDE 14 – (1) Sınav müfredatının genel özellikleri Şunlardır:
a) A ve B sınıfı: Bütün ilgili amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.
b) C Sınıfı: Pratik ve temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.
Sınav başvuru ücreti
MADDE 15 – (1) Adaylardan Yönetim Kurulunca belirlenen sınav giriş ücreti alınır.
(2) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )Sınav giriş ücretinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.
(3) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.
Sınav yönetimi
MADDE 16 – (1) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.”
(2) Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz.
(3) Adaylar, aday listesi üzerinden kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır.
(4) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )Sınav süresi bir saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi gibi durumlar tutanakla belgelendirilir.
(5) Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.
(6) Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez.
(7) Sınav kâğıtları veya elektronik ortamda yapılan sınav verileri iki yıl saklanır.
(8) Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde
yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.
(9) Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.
(10) Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyuru
MADDE 17 – (1) Sınav, sınav komisyonunca on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasında ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi ve Ücretler

Amatör telsizcilik belge sınıfları
MADDE 18 – (1) A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(2) B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(3) C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.
Amatör telsizcilik belgesinin düzenlenmesi
MADDE 19 – (1) Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır.
a) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;
1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,
2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,
4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru, ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
b) Mütekabiliyet anlaması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye’de üç aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar;
1) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
4) Oturma belgesi,
5) Pasaport fotokopisi,
6) Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları,
7) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ce geçici amatör telsizcilik belgesi verilir. Talep halinde belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.
c) Mütekabiliyet anlaması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi, ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.”
“(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ile Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 152 nci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır.
(4) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.
Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi
MADDE 20 – (1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;
(1) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Süresi biten belgenin yenilenmesi
için;
a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,
b) Süresi dolan belgenin aslı,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi, ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.
(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;
a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı ve belgenin kaybı halinde kayıp beyanını içeren yazılı başvuru,
b) Tahrip olan belgenin aslı,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi, ile başvurulur.
(3) Süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunamazlar.
(4) Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre müracaatta bulunurlar.
(5) Mütekabiliyet anlaması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre müracaatta bulunurlar.
Amatör telsizcilik belgesini düzenleme ve yenileme ücreti
MADDE 21 – (1) Belge almak ya da yenilemek isteyenlerden Yönetim Kurulunca belirlenen belge düzenleme veya yenileme ücreti alınır.
(2) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )Belge düzenleme ve yenileme ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.
(3) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları belge düzenleme ve yenileme ücretlerinden muaftır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)

SWL belgesi düzenleme ve çağrı işareti tahsisi
MADDE 22 – (1) Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.
(2) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti:
a) TA ön eki,
b) Bulunduğu bölge numarası,
c) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,
ç) Üç rakamlı sıra numarası, olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.
(3) Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.

ALTINCI BÖLÜM
Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yasaklanan uygulamalar
MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen uygulamaların yapılması yasaktır.
a) Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması,
b) Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,
c) Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,
ç) Üçüncü Şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,
d) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,
e) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,
f) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü Şahıslara kullandırılması,
g) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,
ğ) Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü Şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,
h) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,
ı) Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde; amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması.
(2) Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo band planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar.
Amatör telsizcilik belgesinin iptali
MADDE 24 – (1) Amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti;
a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tespiti,
b) Amatör telsizcinin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı eylemleri nedeniyle hüküm giydiğinin tespiti, halinde iptal edilir.
(2) Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen organizasyonların çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir.
(3) Organizasyonların feshi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir.
(4) Akredite derneklerce uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri, delilleri ile birlikte dernek yönetim kurulunun kararı üzerine KEGM’ne bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası uygulamalar
MADDE 25 – (1) Amatör telsizcilik ile ilgili olarak uluslararası organizasyonlar olan ITU, CEPT ve bunun gibi kuruluşlar bünyesinde yapılan toplantılar sonucunda amatör telsizcilik belge ve sınavlarına ilişkin alınan kararlar KEGM tarafından uygun görüldüğü takdirde uygulanır.
Eski belgelerin geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan amatör telsizcilik belgeleri, süresi sonuna kadar geçerlidir.
(2) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi dolduğu halde yenilenmeyen amatör telsizcilik belgelerinin, 1/3/2012 tarihine kadar yenilenmesi zorunludur.
Uygun olmayan çağrı işaretleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce tahsis edilmiş ve Yönetmelik kapsamındaki düzenlemelere uygun olmayan çağrı işaretlerinin 1/3/2012 tarihine kadar KEGM’ne müracaat ile Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur.
Süresinde yapılmayan işlemler (Değişik 20/02/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG )
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile geçici 2 nci maddede belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen belge ve uygun hale getirilmeyen çağrı işareti resen iptal edilmiş sayılır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

Bu içerik yararlı mıydı?

Kalplere dokunarak puan verebilirsin!

Ortalama Puan 5 / 5. Puan sayısı: 4

Henüz oylanmamış. İlk sen oy kullan.